Tin tức
Giá CP chính thức năm 2022
Giá CP chính thức của ARAMCO năm 2022:
Năm 2022
Giá Propane
(Usd/tấn)
Giá Butane
(Usd/tấn)
LPG 50% Propane và 50% Butane
Usd/tấn)
Tháng 1 740.00 710.00 725.00
Tháng 2 775.00 775.00 775.00
Tháng 3 895.00 920.00 907.50
Tháng 4 940.00 960.00 950.00
Tháng 5 850.00 860.00 855.00
Tháng 6 750.00 750.00 750.00
Tháng 7 725.00 725.00 725.00
Tháng 8 670.00 660.00 665.00
Tháng 9 650.00 630.00 640.00
Tháng 10 590.00 560.00 575.00
Tháng 11 610.00 610.00 610.00
Tin tức khác