Các loại dầu và dầu nhờn | Dầu máy nén lạnh
Shell Refrigeration Oil S4 FR-V

Dầu Máy Nén Lạnh Tổng hợp Cao cấp:

- Tính năng tin cậy

- Tương thích với phần lớn các môi chất lạnh tiêu chuẩn

Shell Refrigeration Oil S2 FR-A
Dầu nén máy lạnh: 
- Tính năng tin cậy 
- Tương thích với NH3
Shell Refrigeration Oil S4 FR-F
Dầu Máy Nén Lạnh Tổng hợp Cao cấp: 
- Tính năng tin cậy
- Tương thích với phần lớn môi chất lạnh tiêu chuẩn