Tin tức
Giá CP chính thức năm 2024
Giá CP chính thức của ARAMCO năm 2024 :
Năm 2024 Giá Propane
(Usd/tấn)
Giá Propane
(Usd/tấn)
Giá Propane 50%/Butane 50%
(Usd/tấn)
Tháng 1                          620.00                             630.00                                                                     625.00
Tin tức khác