Tin tức
Giá CP chính thức năm 2023
Giá CP chính thức của ARAMCO năm 2023 :
Năm 2023
Giá Propane
(Usd/tấn)
Giá Propane
(Usd/tấn)
Giá Propane 50%/Butane 50%
(Usd/tấn)
Tháng 1                          590.00                             605.00                                                 597.50
Tháng 2                          790.00                             790.00                                                 790.00
Tin tức khác