Tin tức
Giá CP chính thức năm 2023
Giá CP chính thức của ARAMCO năm 2023 :
Năm 2023 Giá Propane
(Usd/tấn)
Giá Propane
(Usd/tấn)
Giá Propane 50%/Butane 50%
(Usd/tấn)
Tháng 1 590.00 605.00 597.50
Tháng 2 790.00 790.00 790.00
Tháng 3 720.00 740.00 730.00
Tháng 4 555.00 545.00 550.00
Tháng 5 555.00 555.00 555.00
Tin tức khác