Tin tức
Giá CP chính thức năm 2018
Giá CP chính thức của ARAMCO năm 2018: Năm 2018
 Giá Propane
(Usd/tấn) 
 Giá Butane
(Usd/tấn) 
 LPG 50% Propane và 50% Butane
Usd/tấn) 
Tháng 1                        590.00                      570.00                                                580.00
Tháng 2                        525.00                      505.00                                                515.00
Tháng 3                        480.00                      465.00                                                472.50
Tháng 4                        475.00                      470.00                                                472.50
Tháng 5                        500.00                      505.00                                                502.50
Tháng 6                        560.00                      560.00                                                560.00
Tháng 7                        555.00                      570.00                                                562.50
Tháng 8                        580.00                      595.00                                                587.50
Tháng 9                        600.00                      635.00                                                617.50
Tháng 10                        655.00                      655.00                                                655.00
Tháng 11                        540.00                      525.00                                                532.50
Tháng 12                        445.00                      415.00                                                430.00

Tin tức khác