Các loại dầu và dầu nhờn | Dầu cho công cụ sử dụng khí nén
Shell Air Tool S2 A 100
Pneumatic Tool and Rock Drill Oils:
- Reliable wear & corrosion protection
- Maintaining system efficiency