Tin tức
Giá CP chính thức năm 2020
Giá CP chính thức của ARAMCO năm 2020: Năm 2020
 Giá Propane
(Usd/tấn) 
 Giá Butane
(Usd/tấn) 
 LPG 50% Propane và 50% Butane
Usd/tấn) 
Tháng 1                        565.00                      590.00                                                577.50
Tháng 2                        505.00                      545.00                                                525.00
Tháng 3                        430.00                      480.00                                                455.00
Tháng 4                        230.00                      240.00                                                235.00
Tháng 5                        340.00                      340.00                                                340.00
Tháng 6                        350.00                      330.00                                                340.00
Tháng 7                        360.00                      340.00                                                350.00
Tháng 8                        365.00                      345.00                                                355.00
Tháng 9                        365.00                      355.00                                                360.00
Tháng 10                        375.00                      380.00                                                377.50
Tháng 11                        430.00                      440.00                                                435.00
Tháng 12                        450.00                      460.00                                                455.00
Tin tức khác