Tin tức
Giá CP chính thức năm 2020
Giá CP chính thức của ARAMCO năm 2020: Năm 2020 Giá Propane
(Usd/tấn)
Giá Butane
(Usd/tấn)
LPG 50% Propane và 50% Butane
Usd/tấn)
Tháng 1 565.00 590.00 577.50
Tháng 2 505.00 545.00 525.00
Tháng 3 430.00 480.00 455.00
Tháng 4 230.00 240.00 235.00
Tháng 5 340.00 340.00 340.00
Tháng 6 350.00 330.00 340.00
Tháng 7 360.00 340.00 350.00
Tháng 8 365.00 345.00 355.00
 
Tin tức khác