Tin tức
Giá CP chính thức năm 2019
Giá CP chính thức của ARAMCO năm 2019: Năm 2019  Giá Propane
(Usd/tấn) 
 Giá Butane
(Usd/tấn) 
 LPG 50% Propane và 50% Butane
Usd/tấn) 
Tháng 1                        430.00                      420.00                                                425.00
Tháng 2                        440.00                      470.00                                                455.00
Tháng 3                        490.00                      520.00                                                505.00
Tháng 4                        515.00                      535.00                                                525.00
Tháng 5                        525.00                      530.00                                                527.50
Tháng 6                        430.00                      415.00                                                422.50
Tháng 7                        375.00                      355.00                                                365.00
Tháng 8                        370.00                      360.00                                                365.00
Tháng 9                        350.00                      360.00                                                355.00
Tháng 10                        420.00                      435.00                                                427.50
Tháng 11                        430.00                      445.00                                                437.50
Tháng 12                        440.00                      455.00                                                447.50

Tin tức khác